DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Księgi Przychdów i Rozchdów
Księgi Handlowe
Kadry Płace i ZUS
Uruchamianie działalności
Oferowane Usługi

 1. Analizy ekonomiczno-finansowe
 2. Rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
 3. Reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi
 4. Rejestracja firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
 5. Opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości
 6. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  •   administrowanie teczkami osobowymi
  •   przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami    warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
  •   kontrola ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji
  •   prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS
  •   wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  •   nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy
  •   sprawozdawczość dla GUS
  •   przygotowywanie raportów kadrowych
 7. Płace
  •   naliczanie wynagrodzeń
  •   przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, deklaracji do ZUS i US
  •   sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości
      wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek
      dochodowy
  •   przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego
       z Klientem
  •   pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
  •   sporządzanie deklaracji PFRON
  •   rejestracja w ZUS pracowników Klienta