DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Księgi Przychdów i Rozchdów
Księgi Handlowe
Kadry Płace i ZUS
Uruchamianie działalności
Kadry Płace i ZUS

 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom związanym z zatrudnianiem pracowników oferujemy szeroki zakres usług. W związku z ciągłymi zmianami prawa zapewniamy Państwu usługi związane z bieżącą interpretacją prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jak również konsultacje dotyczące realizacji tych przepisów. Reprezentujemy klientów przed właściwymi Urzędami Skarbowymi oraz odziałami ZUS. Zapewniamy pełną obsługę z zakresu Kadry, Płace i ZUS pracowników, członków zarządu i Rad Nadzorczych oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.

 
    W ramach kompleksowej obsługi kadrowej oferujemy między innymi:
 • zakładanie, kompletowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie standardowej dokumentacji związanej z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy, a w szczególności: umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących pracownikowi urlopów oraz prowadzenie ewidencji urlopów
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie
 • pomoc przy organizacji szkoleń BHP.
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalanie braków w dokumentacji
 
 W ramach rozliczeń płacowych oferujemy między innymi:
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac na podstawie przekazanych w formie pisemnej informacji przez klienta
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz naliczanie ich zgodnie z zasadami obowiązującego prawa
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia)
 • dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
  
   W ramach rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oferujemy między innymi:
 • sporządzanie i składanie drogą elektroniczną właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania w ZUS pracowników,  
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS dotyczących właścicieli i pracowników,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników
 • sporządzanie, kompletowanie i składanie w ZUS dokumentacji dotyczącej ubiegania się o wypłatę świadczeń z uzezpieczeń społecznych
 
   W ramach pozostałych usług oferujemy również:
 
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS