DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Ważne linki
NIP-y w EU
Faktura VAT
Faktura VAT

Co powinna zawierać faktura:
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 2011 roku
 
Na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
Każda faktura VAT musi zawierać co najmniej:
-        Imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
-        Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (rozporządzenie przewiduje wyjątki);
-        Numer kolejnej faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
-        Dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
-        Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
-        Miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonywanych usług;
-        Cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
-        Wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
-        Stawki podatku;
-        Sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonywanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
-        Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
-        Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
Faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca.
Z dniem 1 stycznia 2011 roku brak jest obowiązku oznaczenia oryginału faktury i faktury korygującej wyrazem „ORYGINAŁ”, a kopii faktury i faktury korygującej – wyrazem „KOPIA”.
Powyższych zasad nie stosuje się do faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej. W przypadku tych faktur sprzedawca przesyła je nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.
W fakturach wystawionych przez małych podatników, o których mowa w art. 21 ust.1 ustawy:
-        W miejsce oznaczenia „FAKTURA VAT” stosuje się oznaczenie „FAKTURA VAT - MP”;
-        Dodatkowo zawiera się termin płatności należności określonej w fakturze.